top of page

Միակ ճանապարհը, որով դուք կարող եք իրական շահույթ ստանալ, դա այն է, եթե դուք ԱՄԵՆ ԻՆՉ անեք հնարավորինս արդյունավետ: 

Miner HOSTING
 
$7-8c/կՎտժ

Մենք հանքարդյունաբերություն ենք անում միակ ճանապարհով, ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ճանապարհով:

Distinguished CryptoCaddy Features

  • Smart Billing - Only pay for actual kwh consumed!

  • Expert Enterprise Operators

  • Smart Real-Time GPU Monitoring and Alerting     

  • 0% Monthly Billing Fee For ACH Clients

  • Renewable Energy

  • Enterprise Grade Redundant Primary Power & Fiber Networks

dgx-superpod-with-dgx-GB200-systems.png

A Massive Superchip
The NVIDIA GB200 Grace Blackwell Superchip connects two NVIDIA B200 Tensor Core GPUs to the NVIDIA Grace CPU over a 900GB/s ultra-low-power NVLink chip-to-chip interconnect.

For the highest AI performance, GB200-powered systems can be connected with the NVIDIA Quantum-X800 InfiniBand and Spectrum™-X800 Ethernet platforms, also just announced which deliver advanced networking at speeds up to 800Gb/s.

nvidia.jpeg
bottom of page